Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

Για όσους έχουν χρέη στον Δήμο - Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελευσίνας ενημερώνει...


Σε εφαρμογή του νόμου 4483/2017,

η Διεύθυνση

Οικονομικών Υπηρεσιών

του Δήμου Ελευσίνας 

καλεί τους οφειλέτες
του Δήμου σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών τους που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και 30-09-2017.


Στη ρύθμιση της παραγράφου 1 μπορούν, επίσης, να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών, γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. 

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση προβλέπεται απαλλαγή από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, σε ποσοστό από 50% έως και 100% ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων. 

Η ρύθμιση προβλέπει:
Με εφάπαξ καταβολή, απαλλαγή εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων,
Από 2 έως 24 δόσεις, απαλλαγή ογδόντα τοις εκατό (80%) των προσαυξήσεων,
Από 25 έως 48 δόσεις, απαλλαγή εβδομήντα τοις εκατό (70%) των προσαυξήσεων,
Από 49 έως 72 δόσεις, απαλλαγή εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων,
Από 73 έως 100 δόσεις, απαλλαγή πενήντα τοις εκατό (50%) των προσαυξήσεων,
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο έως 30-11-2017. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης (πλην της τελευταίας) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας (Χατζηδάκη και Δήμητρος, Ελευσίνα) στην κυρία Αγάθου Εύη, τηλέφωνο 210 5537260.
Στο γραφείο του αρμόδιου Αντιδημάρχου Μαυρογιάννη Αθανάσιου, (Χατζηδάκη και Δήμητρος, Ελευσίνα), τηλέφωνο 210 5537311.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ